Hôm 18/02/2019 thì tôi mua 10 con thỏ giống (hậu bị) của trại thỏ Giang Trường ở Vũ Phúc.

Trong đó bao gồm 8 thỏ cái, và 2 thỏ đực. 1 đực New Zealand, 1 đực là California. Nhớ là Đực tai đen không phối với cái tai đen, thế thôi.